Stanovy Československého fandomu v ČR, z.s. PDF Tisk Email
Napsal uživatel Petr Holan   
Středa, 25 Září 2013 20:09

Vzhledem k novému znění občanského zákoníku platného od 1.1.2014 navrhujeme s účinností od 1.1.2014 změnit ve stanovách čsf označení občanské sdružení (o.s.) na zapsaný spolek (z.s.)

 

I. Všeobecná ustanovení

1. Československý fandom v ČR, z. s. je dobrovolným sdružením klubů, zabývajících se tvorbou v oblasti fantastiky (dále jen SF kluby).

2. Název organizace je Československý fandom v ČR, z. s. Adresa sídla sdružení je Letecká ulice 658/6, 161 00 Praha 6.

3. Československý fandom v ČR, z. s. je samostatnou právnickou osobou. Může nabývat práv a zavazovat se v občansko právních, obchodně právních, pracovně právních i jiných vztazích.

4. Jménem Československého fandomu v ČR, z. s., (dále jen Fandom) jedná jeho Rada nebo jí pověřená osoba.

5. Fandom působí na území České republiky.

II. Hlavní úkoly Fandomu

Fandom hájí zájmy SF klubů v něm sdružených a vytváří podmínky pro jejich uplatnění zejména tím, že:

1. podporuje klubovou činnost,

2. zpracovává a šíří informace o činnosti SF klubů,

3. slouží jako centrum společenského života,

4. vydává informační bulletin,

5. podílí se na organizování společenských a odborných akcí,

6. zastupuje zájmy SF klubů ve styku se státními orgány, orgány místní a krajské samosprávy, občanskými sdruženími a dalšími právnickými nebo fyzickými osobami.

III. Podmínky členství

1. Členem Fandomu se může stát kterýkoliv SF klub působící na území ČR, zabývající se soustavně tvorbou v oblasti fantastiky, bez ohledu na to, zda má právní subjektivitu či nikoliv. Fyzická osoba se nemůže stát členem Fandomu.

2. O přijetí SF klubu za člena rozhoduje na základě jeho přihlášky Porada klubů nadpoloviční většinou hlasů přítomných zástupců SF klubů.

3. Členství ve Fandomu končí:

1. vystoupením SF klubu z Fandomu: členství ve Fandomu končí okamžikem doručení písemného prohlášení SF klubu o vystoupení Radě,

2. zánikem klubu,

3. dlouhodobým neplacením členských příspěvků: nezaplacením členských příspěvků za jedno období se členství pozastavuje tak, že jeho členové nemohou vykonávat práva dle článku IV., bodu 1., písmena a), b), d), nezaplacením i v následujícím období se členství ukončuje k začátku tohoto období,

4. vyloučením z Fandomu: SF klub lze vyloučit z Fandomu, jestliže klubu jako celku bylo prokázáno jednání směřující v neprospěch Fandomu nebo jiného SF klubu. Návrh na vyloučení SF klubu z Fandomu může podat každý člen Fandomu. O vyloučení SF klubu z Fandomu rozhoduje Porada nadpoloviční většinou hlasů přítomných zástupců SF klubů. Zánik členství ve Fandomu v tomto případě nastává ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo o vyloučení rozhodnuto.

IV. Práva a povinnosti

1. Členové SF klubů mají právo přímo nebo prostřednictvím svých zástupců:

1. účastnit se na Poradách SF klubů projednávání všech otázek, týkajících se činnosti Fandomu, vyjadřovat se k nim a hlasovat o nich,

2. volit a být voleni do všech orgánů Fandomu,

3. obracet se s dotazy, návrhy a stížnostmi na orgány Fandomu,

4. požívat výhod členů Fandomu, podílet se na užívání společných věcí a zařízení a využívat služeb, poskytovaných Fandomem,

5. účastnit se akcí, pořádaných Fandomem nebo jednotlivými SF kluby, za podmínek stanovených organizátorem,

6. být přítomni všech jednání, týkajících se toho SF klubu, jehož jsou členy.

2. Členové Fandomu požívají práv dle těchto stanov a jejich základními povinnostmi je následující:

1. dodržovat stanovy a další interní předpisy Fandomu, především platit členské příspěvky,

2. nenarušovat dobrovolnou kázeň a vzájemnou úctu ve vztazích mezi SF kluby.

V. Organizační struktura Fandomu

1. Nejvyšším orgánem Fandomu je Porada SF klubů, která je svolávána nejméně jednou ročně. Porada je schopná usnášení, dostaví-li se nejméně jedna třetina zástupců SF klubů. Porada rozhoduje vždy jen prostou většinou hlasů. Podrobnosti stanoví Jednací řád Porad SF klubů.

2. Porada projednává dosavadní činnost SF klubů i Fandomu jako celku, vyjadřuje se k návrhu činnosti Fandomu na další období a stanoví výši členských příspěvků na následující rok.

3. Porada volí vždy na jeden rok pětičlennou Radu a jednoho revizora. Rada i revizor jsou ze své činnosti odpovědni Poradě. Na každé Poradě může být každým jednotlivým SF klubem vznesena otázka důvěry k Radě i k jejím jednotlivým členům, jakož i k revizorovi. O navrženém odvolání celé Rady, jednotlivého jejího člena nebo revizora rozhoduje Porada nadpoloviční většinou hlasů přítomných zástupců SF klubů.

4. Rada především zastupuje Fandom při jednání navenek, organizuje činnost Fandomu a zajišťuje informovanost jeho členů. Může být Fandomem pověřena k vykonávání dalších činností. Ke splnění jednotlivých úkolů může Rada pověřit některého svého člena nebo jinou osobu – zástupce členského SF klubu.

5. Rada se usnáší nadpoloviční většinou hlasů členů.

6. Ze svého středu volí Rada předsedu a pokladníka. V případě potřeby může Rada na zbytek volebního období kooptovat další členy.

7. Revizor kontroluje hospodářskou činnost Fandomu a předkládá výsledky svého šetření Radě a Poradě klubů.

8. Stanovy Fandomu a další interní předpisy Fandomu (jako jsou Jednací řád Porad SF klubů, Statut Ceny Karla Čapka a pravidla pro udělování cen "Mlok" a "Ludvík") jsou doplňovány a měněny výhradně Poradou klubů.

VI. Hospodaření fandomu

1. Náklady spojené s činností Fandomu jsou hrazeny z členských příspěvků, vlastních příjmů, dotací, darů a odkazů. Fandom hospodaří podle vlastního rozpočtu.

2. Fandom nemůže hospodařit s majetkem jednotlivých SF klubů.

3. SF kluby neodpovídají svým majetkem za závazky Fandomu.

4. Členové Rady a zástupci SF klubů pověření plněním úkolů Fandomu mají nárok na náhradu výloh a nákladů spojených s plněním členských nebo funkčních povinností. Za splnění mimořádných úkolů jim může být rozhodnutím Rady přiznána odměna.

5. Ke splnění některých úkolů může Fandom přijímat zaměstnance, uzavřít dohodu o pracovní činnosti nebo o provedení práce. V těchto pracovně právních vztazích zastupuje Fandom vždy Rada.

VII. Ukončení činnosti

Fandom může ukončit svou činnost rozhodnutím Porady SF klubů nebo na základě zániku 90% klubů ve Fandomu sdružených. V tom případě je svolána likvidační schůze Rady, která rozhodne o vypořádání majetku.