Zápis z Jarní porady Čs. Fandomu v ČR, Březová nad Svitavou, 22/4/2017 Tisk
Napsal uživatel Petr Holan   
Sobota, 22 Duben 2017 00:00

1. Porada jednomyslně schválila navržený program, řízením Porady byl pověřen Petr Holan.

2. Porada vyslechla zprávu jednotlivých členů Rady o jejich činnosti od poslední jarní Porady.

3. Porada vyslechla zprávy o činnosti klubů.

4. Pavel Mikuláštík zkontroloval prezenční listinu a členství klubů. Porady se účastní 7 českých klubů, všechny s právem hlasovacím. Celkem je členem ČS Fandomu 18 klubů, Porada je tedy usnášeníschopná.

5. Porada rozhodla o místě a datu konání Jarní porady 2018. Porada se bude konat 14/4/2018 v Březové nad Svitavou.

6. Bylo zkonstatováno, že úkoly z minulé Porady byly splněny řádně a včas.

7. Pavel Mikuláštík přednesl zprávu o účetnictví a výroční zprávu. Výroční zpráva byla schválena (pro-proti-zdrželi se: 7-0-0).

8. Poradě byla přednesena zpráva o přípravách Parconu 2017.

9. Porada vyslechla zprávu Jiřiny Vorlové o probíhajícím ročníku Ceny Karla Čapka.

10. Porada vyslechla nominace na ceny Mlok za zásluhy a Ludvík. Na Mloka za zásluhy byli nominováni Martin Koutný, Václav Pravda a Jana Rečková. Na cenu Ludvík byli nominováni Roman „Doktor“ Hruška, David Macháček a Julie Nováková. Organizací tajného hlasování byl pověřen Ľubomír Záborský.

11. Ceny EFSF: Porada pověřuje Radu Fandomu výběrem nominací a jejich předáním.

12. Byly vyhlášeny výsledky hlasování o ceně Ludvík. Cenu Ludvík získává Roman „Doktor“ Hruška (5). Hlasování o ceně Mlok za zásluhy nebylo zveřejněno vzhledem k tomu, že slovenské kluby budou hlasovat až na vlastní poradě SF klubů. Poté budou sečteny hlasy českých i slovenských klubů.

13. Petr Holan v zastoupení Zdenka Rampase přednesl zprávu o Akademii SFFH. ČS fandom (jako zřizovatel Akademie SFFH) udělil zvláštní cenu Akademie Daně Kalinové, která se jako ředitelka veletrhu Svět knihy dlouhodobě starala o programovou skladbu veletrhu a zajistila pro ASSFH stabilní programový čas (7-0-0).

14. Petr Holan poděkoval zúčastněným a ukončil Poradu.

Úkoly vyplývající z Porady:

1. Pavel Mikuláštík do 31. 5. 2017 zveřejní zápis z Porady a Výroční zprávu na konferenci na GoogleGroups a na stránkách ČS Fandomu (ověří Jiřina Vorlová).

 

Zapsal Petr Holan

Schválil Zdeněk Rampas

V Březové nad Svitavou 22. 4. 2017