Statut ceny "Mlok za zásluhy" PDF Tisk Email

I.

 1. Cena Mlok za zásluhy (dále jen Cena Mlok) je nejvyšším oceněním Čs. Fandomu.
 2. Cenu Mlok uděluje Čs. fandom za mimořádné celoživotní zásluhy v oblasti umělecké a publicistické tvorby v žánru fantastiky, propagace tohoto žánru, organizační a propagační práce pro Čs. fandom.

II.

 1. Nominaci na Cenu Mlok může podat kterýkoliv člen SF klubu, který je v rozhodném období členem Čs. fandomu.
 2. Nominace musí být podána nejpozději do 31.1. roku, v němž se Cena Mlok uděluje, a to buď:
  1. písemně nebo elektronickou poštou k rukám pověřeného funkcionáře Čs. fandomu, nebo
  2. ústně veřejně na podzimní Poradě SF klubů.
 3. Navrhovatel musí v nominaci uvést:
  1. své jméno a SF klub, jehož je členem,
  2. plné jméno nebo nezaměnitelnou přezdívku nominovaného,
  3. zdůvodnění nominace.
 4. Nominace
  1. Nominovat lze pouze jednotlivé osoby, výjimkou jsou tvůrčí dvojice v případě, kdy je podstatou nominace jejich společné dílo.
  2. Nominovat nelze:
   • právnické osoby, organizační týmy či jiné kolektivně pojaté kandidáty,
   • osoby s jiným než českým nebo slovenským občanstvím,
   • osoby, které již jsou držiteli Ceny Mlok.
  3. Opakované nominace stejné osoby jsou slučovány a při hlasování se o nich jedná jako o nominaci jedné.
 5. Pověřený funkcionář Čs. fandomu je povinen:
  1. ověřit formální platnost nominace dle odstavců 1 – 4,
  2. zajistit zveřejnění všech nominací včetně všech údajů uvedených v bodě 3 v časopise Interkom a na Konferenci SF klubů, a to nejpozději do jarní Porady SF klubů.

III.

 1. O udělení Ceny Mlok rozhoduje jarní Porada SF klubů v roce, kdy má cena být udělena.
 2. Hlasování
  1. Hlasovat o Ceně Mlok mohou všechny SF kluby, které jsou v dané chvíli právoplatnými členy Čs. fandomu, a to každý vahou jednoho hlasu.
  2. Hlasování probíhá tajně nebo veřejně podle rozhodnutí Porady.
 3. Řídící Porady je povinen:
  1. před hlasováním zrekapitulovat nominace se všemi údaji uvedenými v § 2, odstavec 3,
  2. umožnit každému nominujícímu zevrubnější vysvětlení nominace v délce max. 3 minut,
  3. na vyžádání účastníků Porady zajistit v programu oddělení prezentace nominací a hlasování pauzou nebo přeskupením programu Porady.
 4. Udělení Ceny Mlok
  1. Držitelem Ceny Mlok se stává ten nominovaný, který v hlasování získá nejvíce platných hlasů.
  2. Pokud nebyla odevzdána alespoň 1/2 platných hlasů z počtu přítomných oprávněných zástupců SF klubů, může Porada rozhodnout o novém hlasování nebo o neudělení Ceny Mlok v daném roce.

IV.

 1. Každý oprávněný účastník porady má právo:
  1. do zahájení hlasování vznést námitky proti kterékoliv nominaci,
  2. do ukončení porady podat protest proti průběhu hlasování a požadovat hlasování opakovat.
 2. O námitkách a protestech dle odstavce 1 rozhoduje Porada neprodleně, nadpoloviční většinou přítomných.
 3. Ukončením Porady vstupují výsledky hlasování v platnost a nelze proti nim podat žádné další opravné prostředky.

V.

 1. Předání Ceny Mlok probíhá v rámci slavnostního večera na Parconu v roce, kdy byla cena udělena.
 2. Cena Mlok se uděluje doživotně a nelze ji laureátovi odejmout.