1. Právo účastnit se Porady mají delegáti těch klubů, které jsou v okamžiku konání Porady v souladu se Stanovami ČS Fandomu, zejména jeho článkem III, jeho řádnými členy, dále prezident ČS Fandomu, členové Rady ČS Fandomu (dále jen "Rada") a revizor. Každý klub může vyslat na poradu více svých členů, ale pouze jeden z nich - oprávněný účastník Porady - má právo hlasovat a vystupovat v diskusi. Ostatním zástupcům klubů v diskusi předsedajícím může, ale nemusí, být uděleno slovo.
 2. Poradu řídí člen Rady nebo jiná Radou pověřená osoba (dále předsedající).
 3. Z každé Porady musí být pořízen zápis. Zápis pořizuje některý z přítomných členů Rady nebo jiná Radou pověřená osoba (dále zapisovatel). Zápis musí obsahovat všechny body, o kterých bylo na Poradě jednáno, stručný obsah důležitých diskusních příspěvků a úkoly stanovené jednotlivým členům Rady, případně klubům nebo jejich reprezentantům. Zápis musí být vydán v tištěné formě a spolupodepsán zapisovatelem a alespoň jedním na poradě přítomným členem Rady, odlišným od zapisovatele, a distribuován členům Fandomu. Zápis může být šířen i jinou formou (např. elektronicky), ale v případě pochybností je vždy rozhodující podepsaná tištěná verze.
 4. Program Porady navrhuje Rada a doplňuje dle návrhů členů ČS Fandomu. Program Porady musí obsahovat povinné body jednání dle článku 5, další body jsou zařazovány podle potřeby. Program Porady musí být konzultován s členy Fandomu zpravidla minimálně týden před Poradou vhodným způsobem (např. Konference SF klubů). Bezprostředně před zahájením samotné Porady musí být k dispozici v jednací místnosti.
 5. Povinnými body jednání každé Porady jsou:
  • prezence (postačující je písemná forma),
  • zpráva o činnosti Rady a jejích členů od minulé Porady,
  • kontrola plnění úkolů podle zápisu z minulé Porady,
  • stanovení termínu a místa konání příští Porady.
 6. Ke každému z bodu jednání Porady je zpravidla vedena diskuse. Právo vystoupit v diskusi mají jen oprávnění účastníci Porady. Ostatní mohou vystoupit pouze se souhlasem předsedajícího. Do diskuse se přihlašuje vhodným způsobem (zpravidla zdvižením ruky). Pořadí diskutujících určuje předsedající, který má zároveň právo ukončit diskusní příspěvek, který neúměrně zdržuje jednání Porady nebo je jiným způsobem nevhodný (např. odbíhá od tématu diskuse, uráží další účastníky porady či na poradě nepřítomné SF kluby nebo jejich členy apod.)
 7. Pokud jednání o některém bodu programu nespěje k úspěšnému konci, může předsedající diskusi přerušit na návrh alespoň dvou členů Rady, nebo pokud alespoň polovina oprávněných účastníků Porady hlasováním schválí přerušení diskuse. Návrh na přerušení diskuse může kdykoli přednést kterýkoliv delegát.
  V případě schválení přerušení neplodné diskuse je situace řešena následovně:
  • předloží se návrh(y) na základě předchozí diskuse, o kterém se hlasuje
  • vytvoří se návrhová komise z účastníků protistran, ta se odebere mimo hlavní jednání a pokusí se připravit návrh(y), o kterých se bude hlasovat.
  • diskuse se přesune na konec jednání nebo na příští poradu.
 8. Hlasování
  • Každý klub, který je členem ČS Fandomu, má jeden hlas. Právo hlasovat za klub má vždy pouze jeden zástupce klubu - oprávněný účastník Porady. Pokud se za některý SF klub nemůže Porady jako delegát zúčastnit žádný jeho člen, může být pověřen vystupováním a hlasováním za tento klub člen jiného klubu. V tomto případě musí být takovéto pověření provedeno prokazatelným způsobem, nejlépe písemným zmocněním.
  • JEDEN ÚČASTNÍK PORADY MŮŽE HLASOVAT POUZE ZA JEDEN KLUB!
  • O věcech společných pro českou i slovenskou část (např. datum a místo konání příštího Parconu, udílení cen Ludvík a Mlok, změny a doplnění Jednacího řádu, Statutu CKČ apod.) hlasují české i slovenské kluby společně.
  • V jiných případech hlasují členové české a slovenské části ČS Fandomu odděleně.
  • Hlasováni se uskutečňuje tajnou nebo veřejnou formou.
  • Pro sčítání hlasů při veřejném hlasování je stanoven člen Rady nebo Radou pověřená osoba
  • Veřejně se hlasuje zdvižením ruky. Návrh je přijat prostou většinou hlasů. Pokud je protinávrh, hlasuje se nejdřív o protinávrhu a poté o návrhu.
  • Pokud účastníci Porady nerozhodnou jinak, hlasuje se o obsazení Rady Fandomu a o držitelích Mloka a Ludvíka tajně.
  • Při tajné volbě z více než dvou návrhů rozhoduje největší počet hlasů. V případě rovnosti hlasů pro dva či více návrhů se hlasování opakuje pouze s těmito návrhy.
 9. Prezident ČS Fandomu má právo zasahovat do řízení Porady pouze v míře únosné.
 10. Závěrečné ustanovení:
  • V případě, že účastník Porady narušuje jednání Porady či obtěžuje nebo uráží účastníky Porady, může být rozhodnutím Porady vyloučen z jednací místnosti.
  • V jednací místnosti se nekouří.
  • Předsedající vyhlašuje přestávky podle potřeby.