I.

 1. Cena Mlok za zásluhy (dále jen Cena Mlok) je nejvyšším oceněním Čs. Fandomu.
 2. Cenu Mlok uděluje Čs. fandom za mimořádné celoživotní zásluhy v oblasti umělecké a publicistické tvorby v žánru fantastiky, propagace tohoto žánru, organizační a propagační práce pro Čs. fandom.

II.

 1. Nominaci na Cenu Mlok může podat kterýkoliv člen SF klubu, který je v rozhodném období členem Čs. fandomu.
 2. Nominace musí být podána nejpozději do 31.1. roku, v němž se Cena Mlok uděluje, a to buď:
  1. písemně nebo elektronickou poštou k rukám pověřeného funkcionáře Čs. fandomu, nebo
  2. ústně veřejně na podzimní Poradě SF klubů.
 3. Navrhovatel musí v nominaci uvést:
  1. své jméno a SF klub, jehož je členem,
  2. plné jméno nebo nezaměnitelnou přezdívku nominovaného,
  3. zdůvodnění nominace.
 4. Nominace
  1. Nominovat lze pouze jednotlivé osoby, výjimkou jsou tvůrčí dvojice v případě, kdy je podstatou nominace jejich společné dílo.
  2. Nominovat nelze:
   • právnické osoby, organizační týmy či jiné kolektivně pojaté kandidáty,
   • osoby s jiným než českým nebo slovenským občanstvím,
   • osoby, které již jsou držiteli Ceny Mlok.
  3. Opakované nominace stejné osoby jsou slučovány a při hlasování se o nich jedná jako o nominaci jedné.
 5. Pověřený funkcionář Čs. fandomu je povinen:
  1. ověřit formální platnost nominace dle odstavců 1 – 4,
  2. zajistit zveřejnění všech nominací včetně všech údajů uvedených v bodě 3 v časopise Interkom a na Konferenci SF klubů, a to nejpozději do jarní Porady SF klubů.

III.

 1. O udělení Ceny Mlok rozhoduje jarní Porada SF klubů v roce, kdy má cena být udělena.
 2. Hlasování
  1. Hlasovat o Ceně Mlok mohou všechny SF kluby, které jsou v dané chvíli právoplatnými členy Čs. fandomu, a to každý vahou jednoho hlasu.
  2. Hlasování probíhá tajně nebo veřejně podle rozhodnutí Porady.
 3. Řídící Porady je povinen:
  1. před hlasováním zrekapitulovat nominace se všemi údaji uvedenými v § 2, odstavec 3,
  2. umožnit každému nominujícímu zevrubnější vysvětlení nominace v délce max. 3 minut,
  3. na vyžádání účastníků Porady zajistit v programu oddělení prezentace nominací a hlasování pauzou nebo přeskupením programu Porady.
 4. Udělení Ceny Mlok
  1. Držitelem Ceny Mlok se stává ten nominovaný, který v hlasování získá nejvíce platných hlasů.
  2. Pokud nebyla odevzdána alespoň 1/2 platných hlasů z počtu přítomných oprávněných zástupců SF klubů, může Porada rozhodnout o novém hlasování nebo o neudělení Ceny Mlok v daném roce.

IV.

 1. Každý oprávněný účastník porady má právo:
  1. do zahájení hlasování vznést námitky proti kterékoliv nominaci,
  2. do ukončení porady podat protest proti průběhu hlasování a požadovat hlasování opakovat.
 2. O námitkách a protestech dle odstavce 1 rozhoduje Porada neprodleně, nadpoloviční většinou přítomných.
 3. Ukončením Porady vstupují výsledky hlasování v platnost a nelze proti nim podat žádné další opravné prostředky.

V.

 1. Předání Ceny Mlok probíhá v rámci slavnostního večera na Parconu v roce, kdy byla cena udělena.
 2. Cena Mlok se uděluje doživotně a nelze ji laureátovi odejmout.