Logo CKČ

 1. Soutěž je každoročně vyhlašována jako anonymní v kategoriích mikropovídka (max. 9 000 znaků včetně mezer), krátká povídka (9 001 až 30 000 znaků), povídka (30 001 až 90 000 znaků) a novela (90 001 až 450 000 znaků) v žánrech sci-fi, fantasy nebo horror s fantastickými prvky, napsané v českém nebo slovenském jazyce. V případě nejasností rozhoduje o zařazení příspěvku do soutěže či do kategorie administrátor soutěže.
 2. Soutěžní příspěvek je do soutěže zasílán elektronicky a současně také ve třech čitelných stejnopisech psaných na psacím stroji nebo vytištěných na počítačové tiskárně. Do kategorií mikropovídka, krátká povídka a povídka může jeden autor v jednom ročníku zaslat maximálně dva příspěvky do každé, kategorie novela je omezena na jediný příspěvek od autora v příslušném ročníku. Zároveň s příspěvkem (příspěvky) autor zašle doprovodné podklady obsahující následující náležitosti:
  1. jméno a adresa autora, další možnosti spojení s autorem (telefon, e-mail apod.),
  2. seznam všech prací, zaslaných autorem do soutěže,
  3. vlastnoručně podepsané čestné prohlášení, že autor souhlasí s jedním bezplatným tištěným vydáním svých soutěžních příspěvků, s jedním bezplatným vydáním v e-booku a s jedním bezplatným zveřejněním příspěvků nebo jejich částí na internetu.
 3. Do soutěže jsou připuštěny pouze příspěvky, za které autor zaplatil vstupní poplatek. Výši a způsob platby stanoví administrátor soutěže.
 4. Administrátor soutěže si vyhrazuje právo ze soutěže vyřadit práce, které:
  1. byly zaslány bez úplných předepsaných doprovodných materiálů (zejména chybějící podepsané prohlášení autora, údaje o autorovi aj.),
  2. nevyhovují technicky - mají nevyhovující typografickou kvalitu, jsou vytištěny na nevhodném papíře, obsahují nepřiměřené množství překlepů, vsuvek a oprav apod.,
  3. nebyl za ně zaplacen vstupním poplatek.
 5. Administrátor soutěže si taktéž vyhrazuje právo kdykoli v průběhu soutěže z ní a jejího hodnocení vyřadit práce:
  1. zařazené do soutěží, jejichž výsledky jsou zveřejňovány před vyhlášením výsledků CKČ,
  2. prokazatelně nepůvodní, přepisy a odvozeniny prací zveřejněných nebo obeslaných do dřívějších ročníků CKČ; to se netýká původních dosud nepublikovaných prací, využívajících známých umělých reálií a postav z tzv. sdílených vesmírů, a parodií,
  3. před vyhlášením výsledků CKČ a bez souhlasu administrátora zveřejněné (i pod pseudonymem nebo anonymně) nebo zbavené anonymity (dáním do souvislosti se jménem autora nebo s jeho dříve zveřejněným dílem citací nebo uvedením obsahu nebo jednoznačnou charakterizací postav apod.) v tisku nebo jiným zveřejněním (zejména na internetu).
 6. O pořadí v jednotlivých kategoriích a udělení ceny MLOK rozhodují porotci z ČR a SR bodováním dle pravidel určených administrátorem. Na Parconu se slavnostně vyhlašuje zpravidla 1. až 3. místo v kategorii mikropovídka, 1. až 5. místo v kategoriích krátká povídka a povídka, vítěz kategorie novela a držitelé cen MLOK a SKOKAN. Celkové pořadí všech soutěžních prací spolu se jménem jejich autorů může být zveřejněno vývěskou na Parconu, na internetu a/nebo v Interkomu po vyhlášení výsledků.
 7. Cena SKOKAN se uděluje nejúspěšnějšímu z těch autorů, kteří se v příslušném roce zúčastnili soutěže poprvé. Cena se neuděluje, pokud:
  1. je vítěz zároveň vítězem některé z kategorií a obdrží tak cenu MLOK či PULEC,
  2. by kvalita a umístění této práce snižovaly význam ceny (toto rozhodnutí je v kompetenci administrátora).
 8. Práce mohou být v rámci jednoho bezplatného uveřejnění vydány v tištěném sborníku soutěže, v e-booku nebo zveřejněny na internetu. Pro uveřejnění ve sborníku jsou práce zpravidla vybírány podle výsledného pořadí v soutěži. Editor sborníku může příspěvky vyloučit ze zařazení nebo zkrátit, zveřejnit úryvek nebo případně sborník doplnit dalšími soutěžními pracemi. Užití pseudonymu u prací, zveřejněných ve sborníku, je možné pouze po dohodě s editorem.
 9. Zřizovatelem soutěže je občanské sdružení Československý fandom v České republice. Pravidla hlasování porotců stanovuje a organizační záležitosti spojené s prací porotců řídí administrátor soutěže. Osobní údaje o porotcích a autorech, účastnících se soutěže, jsou použity výhradně pro organizační záležitosti a statistické vyhodnocování soutěže a nejsou předávány třetím osobám.
 10. Vyhlášením soutěže je pověřen administrátor, který stanovuje termín uzávěrky pro přijetí soutěžních příspěvků (zpravidla 30. listopadu) a může provést i další upřesnění ve vztahu k soutěžním příspěvkům. Práce došlé po uzávěrce a práce přesahující maximální povolený počet příspěvků v soutěžní kategorii od téhož autora mohou být odmítnuty nebo po dohodě zařazeny do dalšího ročníku soutěže. Příspěvky spolu s doprovodnými materiály se zasílají na adresu, stanovenou administrátorem a uvedenou ve zprávě o vyhlášení soutěže, ve třech technicky vyhovujících kopiích a na příslušném nosiči dat (CD, DVD apod.). Administrátor stanoví veškeré požadavky na elektronickou podobu zasílaných příspěvků a rovněž může povolit jejich zasílání jako příloh k e-mailu na jím určenou adresu.
 11. Rozhodnutí administrátora o zařazení příspěvku do soutěže, o jeho zařazení do soutěžní kategorie nebo o jeho vyřazení ze soutěže je konečné. Administrátor o každém takovémto svém rozhodnutí uvědomí dotčeného účastníka soutěže bez zbytečného odkladu.
 12. Funkcí administrátora soutěže je zřizovatelem pověřena Jiřina Vorlová, Praha.

Československý fandom, 2013